SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ (SRL) – GHID PRACTIC PENTRU INIŢIEREA AFACERII

1. Etape de înființare a unui SRL

Societățile cu răspundere limitată (SRL) se înființează la Registrul Comerțului.

Actele necesare:

– rezervarea de denumire. Se face pe loc la Registrul Comerțului. Recomand pregătirea a cel puțin 3(trei) nume pentru societate, la alegere, pentru siguranță.

– dovada sediului profesional. De regulă, aceasta se face prin contract de închiriere sau contract de comodat. Dacă sediul este proprietate personală, se poate încheia un contract de comodat (între titular – Persoană fizică și SRL). Dacă apartamentul/imobilul este ipotecat, de obicei e nevoie de acordul băncii pentru stabilirea sediului în respectivul imobil. Trebuie consultat contractul de credit în acest caz și trebuie mers la agenția băncii respective pentru obținerea acordului băncii. În prezent (din mai 2012) nu mai este necesar extrasul CF la înființare.

– Acordul asociației de proprietari și al vecinilor cu pereți comuni – pe orizontală și verticală (dacă sediul este într-un apartament de bloc).

– Actul constitutiv – există diverse modele pe internet ale acestui document și el diferă de la caz la caz, în funcție de câți asociați/administrator are societatea și de obiectul de activitate. Recomand consultarea unui consilier juridic sau avocat cu privire la alcătuirea acestui document vital pentru SRL. Actul constituiv va institui modul de operare al societății, modalitatea de luare a deciziilor, relația dintre asociați și admnistrator și de împărțire a profitului și a pierderilor. Recomand deschiderea de SRL cu asociat unic – permite o mai ușoară luare a deciziilor și drept urmare o reducere a cheltuielilor de operare. Actul constitutiv trebuie alcătuit în scris și semnat de către toți asociații.

– Hotărârea Asociaților de constituire a societății reprezintă actul prin care asociații decid înființarea societății – trebuie semnată de toți asociații și se depune în original.

– Dovadă efectuare vărsământ capital social (capital social minim SRL – 200 lei) – reprezentantul asociaților va deschide un cont de capital social la o bancă și va vira în acest cont suma convenită pentru valoarea capitalului social, obținând astfel un extras de cont/foaie de vărsământ cu suma depusă. La bancă se vor prezenta obligatoriu actul constitutiv, copiile după cărțile de identitate ale asociaților și admnistratorilor și procura reprezentantului și rezervarea de denumire în copie;

– Cărțile de identitate (în original și copie) ale tuturor asociaților fondatori și a administorului/admnistratorilor;

– Specimen de semnătură (se poate face la notar sau în fața celor de la O.R.C.) și procura notarială pentru depunătorul actelor (daca este cazul)

– Un dosar plic/cu șină. Tipul dosarului necesar diferă de la un județ la altul.

Durata:

De regulă, înființarea unui SRL durează 5 zile lucrătoare. Puteți lua în calcul 5-7 zile în ce privește durata necesară înființării SRL, întrucât pot exista diferențe între birourile Registrului Comerțului din județe diferite.

Costuri:

În privința costurilor de înființare, acestea vor fi în intervalul 500 – 600 lei, dacă cel interesat se va ocupa personal de înființarea SRL. La aceasta sumă se adaugă 200 lei, capitalul social depus în contul de capital social special deschis în acest sens, bani care pot fi recuperați după deschiderea SRL-ului. Atenție, pot apărea diferențe de costuri în județe diferite (ORC Timiș a estimat un cost maxim de 600 lei pentru înființare SRL).

Pași necesari:

Cu actele menționate mai sus, persoana interesată trebuie să meargă la Registrul Comerțului de care aparține (din localitatea sau județul de domiciliu).

Acolo se va complet rezervarea de denumire (numele ales de asociat/asociați la care se adaugă sintagma SRL) precum și o serie de documente puse la dispoziție de cei de la Registru Comerțului (cerere de înregistrare, declarație-tip pe propria răspundere, specimen de semnătură, caziere fiscal, alte tipuri de declarații, etc.).

Când toate aceste acte vor fi completate, persoanei interesate i se va emite o notă de calcul cu costul întregii operațiuni de înființare a SRL, notă care trebuie plătită la caseria Registrului Comerțului.

O copie a chitanței va rămâne la dosar și totodată persoanei interesate i se va comunica data la care să se prezinte pentru a ridica documentele de înființare ale SRL (de obicei, peste 2-3 zile lucrătoare). Pentru înființarea SRL sunt necesare minim două vizite la Registrul Comerțului.

După înființare se vor primi următoarele documente: certificatul de înregistrare, certificat constatator, un certificat de înregistrare mențiuni și rezoluția directorului ORC. În unele județe se poate primi și o copie a declarației pe propria răspundere depusă inițial.

2.Legislaţie

Legislația aplicabilă pentru Societatea cu răspundere limitată (SRL):

Legea 31/1990 actualizată, legea societăților comerciale;

Legea 359/2004 actualizată privind simplificarea formalităților de înregistrare în Registrul Comerțului.

3.Contabilitate

În cazul persoanelor fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venituri, acestea au obligaţia să conducă contabilitatebsimplificată, bazată pe regulile contabilităţii în partidă simplă. Documentele financiar-contabile obligatorii sunt:

– Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi Registru de casă, care au un regim special de înregistrare la organele fiscale.

– Nota de recepţie, bon de consum, fişă de magazie, fişa obiectelor de inventar, foi de parcurs, ordine de deplasare, etc, în funcţie de natura activităţii desfăşurate.

 

4.Fiscalitate

 

4.1.Impozitarea

Din punct de vedere al sistemului de impozitare, avem doar SRL impozitată în sistem real, respectiv SRL impozitat ca IMM (întrepinderi mici și mijlocii)

SRL în sistem real. Aceste firme au de plată un impozit de 16% asupra veniturilor nete/profitului dintr-un an calendaristic (diferența dintre încasări și plăți).

SRL în sistem IMM. Aceste firme au de plată un impozit de 3% asupra venitului brut dintr-un an calendaristic.

4.2.Obligaţii declarative

În termen de 15 zile de la înregistrarea ca SRL la Registrul Comerțului, trebuie depusă la administrația financiară de care aparține SRL declarația 010 privind vectorul fiscal – depinde de domeniul de activitate ales sau veniturile preconizate, cu TVA, făra TVA. Alături de aceasta, când se înregistrează la finanțe trebuie depuse de asemenea și următoarele acte: o copie după actele de înființare de la ORC (Oficiul Registrul Comerțului), o copie după cartea de identitate și se va înregistra Registrul-jurnal de încasări și plăți și Registrul inventar. Recomand să se achiziționeze Registrul unic de control cu această ocazie.

Declaratia 092 privind cifra de afaceri care se depune anual;

Declarația 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat se depune trimestrial;

Declarația 101 privind impozitul pe profit se depune anual;

Declarația 112 se depune dacă este vorba de SRL care are angajați și se va depune lunar până în 25 ale lunii următoare pentru luna precedenta. Se completează electronic cu programul pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice.

Declarația 300 se depune dacă SRL este plătitor de TVA, lunar sau trimestrial decontul de TVA în funcție de cifra de afaceri respective, dacă a avut sau nu operațiuni intracomunitare. Formularul se completează electronic cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și poate fi depus online;

Declarația 390. Dacă este plătitor de TVA intracomunitar, se va depune până în 15 a lunii următoare când s-a efectuat achiziția sau livrarea intracomunitară pentru lunile în care ai avut livrări sau achiziții intracomunitare. Formularul se completează electronic cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală și poate fi depus online;

Declarația 392. Este de 2 feluri 392A (persoanele înregistrate în scopuri de TVA cu cifra de afaceri sub 35.000 EUR) sau 392B (persoanele neînregistrate în scopuri de TVA cu cifra de afaceri sub 35.000 EUR). Se completează electronic cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Se depune anual până în 25 februarie pentru anul precedent.

Declarația 394 se depune de către plătitorii de TVA semestrial până în 25 a lunii următoare semestrului încheiat pentru facturile emise/primite de la plătitorii de TVA. Se completează electronic cu ajutorul programului pus la dispoziţie gratuit de MFP.

Fișele Fiscale se depun anual – cuprind veniturile angajaților din salariu, brute, nete, obligațiile aferente contractelor de muncă.

SRL-ul trebuie să se înregistreze la ITM și să plăteasca contribuțiile pentru pensii, somaj și sănătate, dacă are angajați. Înregistrarea la Casa Județeană de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate și A.J.O.F.M se face automat prin depunerea declarației 112 la Finanțe.

La Inspectoratul Teritorial de Munca – dacă are angajați, SRL-ul se va înregistra în prealabil la ITM de unde va primi un cod pentru accesarea electronică a programului REVISAL care va ține loc de Registru al salariaților.

La Casa Județeană de Pensii. Suma minimă la care cineva se poate asigura este 222 lei/lună (708 lei x (10,5% cota angajat + 20,8% cota angajator).

La Casa de Asigurări de Sănătate. Pe baza deciziei de impunere privind plățile anticipate se va face calculul sumelor de plată și vei plăti 5,5% din venitul impozabil. Plățile se fac trimestrial până în 25 a lunii următoare. Suma minimă de plată lunar la sănătate pentru SRL este 5,5% aplicat la salariul minim garantat (700 lei pt anul 2012), adică 39 lei pe lună.

La Agentia Județeana de Ocupare a Fortei de Munca, SRL-ul trebuie să se plătească lunar 0,5% aplicat la venitul impozabil al fiecărui salariat și să depună lunar declarații.

Toate declarațiile se întocmesc și se depun în dublu exemplar, din care unul revine contribuabilului (SRL). Acestea pot fi trimise și prin poștă ca scrisoare recomandată.

Recomand utilizarea unui contabil pentru ținerea contabilității și alcătuirea / depunerea declarațiilor fiscale.

4.3.Registre obligatorii

SRL-urile, datorită regimului lor juridic au obligația obținerii și completării unor registre și documente obligatorii. Unele sunt obligatorii pentru toate SRL-urile, iar altele depind de existența sau nu a salariaților, de faptul că SRL e plătitor sau nu de TVA sau de faptul că e sau nu IMM.

Registrul-jurnal de încasări se folosește ca document de înregistrare a încasărilor și a plăților de către SRL Este documentul care arată situația financiară a SRL-ului. Se întocmește într-un singur exemplar. Se înregistrează operațiunile (încasările și plățile) prin numerar și prin contul curent la bancă și se totalizează anual. Se achiziționează de la magazine specializate (de papetărie) și trebuie înregistrat la organele fiscale. Înainte de înregistrare trebuie numerotate filele (în ordine crescătoare), șnuruit și ștampilat. Registrul-jurnal de încasări și plăți se parafează de către organul fiscal la începerea și încetarea activității.

Registrul inventar se folosește de către SRL pentru inventarierea patrimoniului. În el se trec toate bunurile și drepturile aferente desfășurării activității. Inventarierea se face cu următoarele ocazii: la începerea activității, cel puțin o dată pe an, la încheierea activității la care se mai pot adăuga alte situații prevăzute de lege. Acesta poate fi achiziționat de la magazine specializate (de papetărie). Se întocmește într-un singur exemplar și trebuie înregistrat la organele fiscale. Înainte de înregistrarea lui la finanțe, trebuie numerotat, șnuruit și parafat (ștampilat). Se completează fără a lăsa spații libere și fără ștersături.

Registrul unic de control Se achiziționează de la finanțe (organul fiscal pe raza căruia se află sediul contribuabilului) în termen de 30 de zile de la înființare pentru SRL E necesar de avut atât la sediu cât și pentru fiecare punct de lucru (dacă este cazul). Se completează în cazul inspecțiilor de către persoanele venite în inspecție.

Registrul de evidență al salariaților Se completează în format electronic de către SRL-urile (și PFA-urile) care au salariați. Se completează conform contractelor individuale de muncă în ordinea încheierii, modificării sau încetării acestora. Completarea lui se face cu ajutorul aplicației electronice REVISAL puse la dispoție de ITM.

Registrul de evidență fiscală pentru plătitorii de impozit pe profit (dacă este cazul)

Registrul de casă – se completeaza zilnic;

5. Avantaje şi dezavantaje

Avantaje:

SRL-ul are dreptul să angajeze cu contract de muncă alte persoane pentru desfășurarea activității pentru care a fost autorizată, spre deosebire de PFA.

Un alt avantaj este acela că asociatul/administratorul SRL-ul poate cumula acest statut cu acela de angajat la o altă entitate, dacă legislația ce reglementează activitatea acelei entități nu interzice în mod expres acest lucru, respective poate fi asociat sau administrator la o altă societate comerciala. Există o singură excepție de la acest principiu – un administrator la un SRL cu asociat unic nu poate fi admnistrator într-un alt SRL cu asociat unic.

În cazul SRL-urilor asociații răspund în fața creditorilor în limita capitalului social subscris, fără a răspunde cu patrimonial personal pentru datoriile societății.
Dezavantaje:

Totuși, există și câteva dezavantaje pentru SRL, lor li se aplică doar sistemul de impozitare în sistem real, respectiv cel de IMM, fără a putea opta pentru sistemul de impozitare pe normă de venit, la fel ca și PFA-urile.

Costurile de deschidere, operare și radiere ale SRL-urilor sunt mai mari decât la PFA, I.I. sau I.F.

Pentru SRL-uri se țin mai multe registre și se depun mai multe declarații, contractarea unui contabil fiind aproape obligatorie.

6. Suspendarea activității, încetarea activității și radierea SRL

Un SRL își poate suspenda activitatea în caz de lipsă de activitate pe un termen de 3(trei) ani prin depunerea unei cereri în acest sens de către persoana interesată la Registrul Comerțului de care aparține SRL În cazul unui SRL este necesară alcătuirea unei hotărâri a asociaților SRL-ului în acest sens. Costurile ce trebuie achitate pe perioda suspendării activității sunt cele legate de contabilitate și depunerea de declarații fiscale (costuri care nu pot fi estimate concret).

Un SRL își poate înceta activitatea și este radiată din Registrul Comerțului în următoarele situații:

  1. Prin voința asociaților;
  2. Prin fuziune sau absorbție;
  3. La cererea oricărei persoane fizice sau juridice care se consideră prejudiciată în urma înmatriculării sau printr-o mențiune în Registrul Comerțului în conditiile art. 25 din Legea nr. 26/1990 , republicată, cu modificările si completările ulterioare.
  4. Prin insolvență/faliment, urmată de radiere în baza legii 85/2006.

Actele care se depun la Oficiul Registrului Comerțului pentru radiere sunt cererea de radiere și copia certificate cu originalul a actelor doveditoare, după caz (originalele actelor de înființare). Costurile de radiere sunt de aproximativ 500 lei.

 

Leave a Reply

Emailul si datele tale nu vor fi publicate. Required fields are marked *
Intrebarile si comentariile sunt moderate si vor fi publicate doar dupa ce au fost aprobate de un administrator