Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany este autorizată conform O.G. 129/2000, de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru organizarea următorului program de formare profesională a adulţilor:

COMPETENTE ANTREPRENORIALE

TIPUL PROGRAMULUI DE FORMARE:

–  iniţiere

TIPUL CERTIFICATULUI OBȚINUT:

– Certificat de absolvire

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA ABSOLVIREA PROGRAMULUI DE FORMARE  (conform cu standardele de pregătire profesională/standardele ocupaţionale)

In urma cursului de competente antreprenoriale absolventul :

 • va dobândi abilități specifice administrării unei activități în domeniul antreprenorial ;
 • va dobândi cunoștințele necesare inițierii și dezvoltării unui plan de afaceri;
 • va fi capabil să identifice sursele de finanțare existente și oportunitățile de afaceri;
 • va elabora un plan de afaceri fezabil;
 • va fi capabil să definească termenii de dezvoltare durabilă și incluziune socială;
 • va întelege dimensiunea economică, socială și ecologică a conceptului de dezvoltare durabilă;

 • va manifesta o atitudine responsabilă față de mediul înconjurător și față de resursele naturale;
 • va cunoaște termenii de management și marketing;
 • va putea sa enumere cei 4P ai mixului de markenting;
 •  absolventul cursului de competențe antreprenoriale va fi capabil sa definească conceptele de markenting ecologic și responsabilitate socială;
 • va dobândi abilități în exercitarea responsabilității sociale.

Obiectivul principal al programului de formare este de a contribui la promovarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial, independent sau in interiorul organizațiilor, si în consecință la inițierea și dezvoltarea afacerilor.

DURATA DE PREGĂTIRE

PROGRAM DE FORMARE -INIȚIERE

a) pentru pregătire teoretică

9 ore prelegeri și aplicații standard

b) pentru pregătire practică

18 ore de pregătire dintre care 1 ora dedicată evaluarii finale

PROGRAM DE FORMARE-SPECIALIZARE

FORMELE DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE FORMARE (curs, seminar, stagiu de practică, proiect etc.)

Programul propus se va organiza sub formă de :

 • curs;
 • activităţi practice individuale şi de grup;
 • examen de evaluare finala a competenţelor dobândite;

Cine se poate înscrie la programele de formare în cadrul acestui proiect?

În cadrul acestui proiect. la programul de formare competențe antreprenoriale se poate înscrie orice persoană cu domiciliul în Regiunea de Vest și regiunea de Nord-Vest  indiferent de apartenență etnică, vârstă, religie, sex.
Înscrierile se fac la sediul Fundației Serviciilor Sociale Bethnany, Calea Dorobanților nr 4, Timisoara,  pe bază unui dosar, care trebuie să cuprindă următoarele:

 • carte de identitate/ buletin  (copie xerox);
 • certificat de naştere (copie xerox);
 • certificat de căsătorie (copie xerox);
 • copii după actele de studiu;
 • adeverință eliberată de instituția de învățământ superior la care să ateste statutul de student/masterand (în cazul studențiilor sub 25 de ani);adeverinţă de la medicul de familie.

Fundaţia AGORA din Municipiul Oradea este autorizată, conform O.G. 129/2000, de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru organizarea următorului program de formare profesională a adulţilor:

COMPETENTE ANTREPRENORIALE

Tipul programului: perfecţionare
Denumirea programului: Competente antreprenoriale
Tipul de certificate obţinut: certificate de absolvire
Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: învăţământ obligatoriu
Durata de pregătire: 60 de ore
Planul de pregătire:

Denumire disciplină Nr. Total de ore/ disciplină
1. Managementul afacerilor 12
2. Dreptul afacerilor 12
3. Contabilitate și finanțe manageriale 12
4. Comunicare și negociere în afaceri 12
5. Managementul de proiect. Munca în echipă 12
NR. TOTAL DE ORE – 60 repartizate în 10 zile

Obiective exprimate în competente profesionale:

 • Capacitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale, profesionale şi/sau de afaceri;
 • Dobândirea informaţiilor necesare utilizării eficiente a resurselor precum şi pentru administrarea eficientă a unei afaceri;
 • Capacitatea de a opera şi a înţelege semnificaţia termenilor uzuali specifici mediului de afaceri;
 • Capacitate de a înţelege şi de a identifica oportunităţile din reglementarea juridică a diferitelor aspecte referitoare la  înfiinţarea, funcţionarea şi dizolvarea comercianţilor în general;
 • Dezvoltarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de necesitatea cunoaşterii noţiunilor elementare privind respectarea legislaţiei în desfăşurarea activităţii comerciale;
 • Formarea unei conştiinţe antreprenoriale în acord cu principiile liberei iniţiative, a unei economii de piaţă şi a respectării unei concurenţe reale.
 • Cunoaşterea utilizării adecvate a noţiunilor specifice de contabilitate managerială, finanţe manageriale, evidenţă contabilă, documente contabile primare, situaţii financiare etc.;

 • Dezvoltarea unei atitudini pozitive, dar şi critică şi totodată responsabilă faţă de rolul contabilităţii şi gestiunii financiare a unei entităţi economice;
 • Cunoaşterea elementelor şi formelor comunicării şi negocierii eficiente în afaceri şi capacitatea de a le aplica;
 • Capacitatea de a planifica şi de a coordona proiecte în scopul atingerii obiectivelor;
 • Dobândirea unor deprinderi care se raportează la managementul de proiect proactiv (incluzând, de ex., capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra);
 • Capacitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a evalua şi de a-şi asuma riscuri;
 • Capacitatea de a lucra dar şi de a conduce în mod eficient o echipă.

Cine se poate înscrie în cadrul acestui program de formare profesională a adulţilor?

În cadrul acestui program de perfecţionare se poate înscrie orice absolvent al învăţământului obligatoriu (ciclul gimnazial), indiferent de apartenenţa etnică, vârstă, religie, sex. Înscrierile au loc la sediul universităţii din Piaţa Tineretului nr. 8, telefon 0259 427 398, e-mail: admitere@univagora.ro.

Admiterea în cadrul programului de formare profesională se face pe bază de dosar, care trebuie să cuprindă următoarele:

 • Copii legalizate după actele de studiu (minim ciclul gimnazial);
 • certificat de naştere (copie legalizată)
 • certificat de căsătorie (copie xerox)
 • buletin / carte de identitate (copie xerox)
 • adeverinţă de la medicul de familie
 • un dosar plic.

Universitatea de Vest din Timișoara este autorizată conform O.G. 129/2000, de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Autoritatea Naţională pentru Calificări pentru organizarea următorului program de formare profesională a adulţilor:

 COMPETENȚE ANTREPRENORIALE

TIPUL PROGRAMULUI: specializare

TIPUL DE CERTIFICAT OBŢINUT: certificate de absolvire

DURATA DE PREGĂTIRE: 40 de ore (16 ore de pregătire teoretică + 24 de ore de instruire practică)

PLANUL DE PREGĂTIRE:

 • Modul 1. Conceptul de antreprenoriat. Planul de afaceri în sprijinul antreprenoriatului

Durata: 10 ore, din care: 4 ore pregătire teoretică + 6 ore instruire practică

 • Modul 2. Tehnici de negociere în antreprenoriat şi afaceri

Durata: 10 ore, din care: 4 ore pregătire teoretică + 6 ore instruire practică

 • Modul 3. Managementul și marketingul unei afaceri

Durata: 10 ore, din care: 4 ore pregătire teoretică + 6 ore instruire practică

 • Modul 4. Previziuni financiare

Durata: 10 ore, din care: 4 ore pregătire teoretică + 6 ore instruire practică

FORMELE DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE FORMARE:

 • curs;
 • proiect realizat în echipă;
 • examen de evaluare finala a competenţelor dobândite (examen tip grilă + prezentare plan de afaceri elaborate pe parcurs).

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA ABSOLVIREA PROGRAMULUI DE FORMARE  (conform cu standardele de pregătire profesională/standardele ocupaţionale):

 • Descrierea, explicarea, analiza şi aplicarea conceptelor și metodelor folosite în antreprenoriat;
 • Dezvoltarea încrederii în sine, identificarea metodelor de gestionare a conflictelor în cadrul unui grup și dezvoltarea capacității de evaluare a propriilor abilități ;
 • Identificarea şi explicarea tipurilor de nevoi ale comunității, precum și a resurselor existente ale acesteia;
 • Explicarea, analiza și aplicarea conceptelor, metodelor și tehnicilor specifice planificării și elaborării planului de afaceri ;
 • Realizarea unei variante a planului de afaceri ;
 • Descrierea, explicarea şi aplicarea conceptelor şi a tehnicilor folosite în analiza mediului de afaceri al întreprinderilor mici;
 • Utilizarea de criterii şi metode adecvate pentru evaluarea riscurilor specifice mediului de afaceri al întreprinderilor mici;
 • Identificarea şi explicarea tipurilor de stakeholderi, a strategiilor, tacticilor şi tehnicilor de comunicare şi negociere specific;
 • Evaluarea tacticilor şi tehnicilor adecvate diferitelor tipuri de negociere cu stakeholderii;

 • Proiectarea unor variante de negociere;
 • Cunoașterea ideii de afacere, cunoașterea modalităților de generare și validare a ideilor de afaceri ;
 • Cunoașterea noțiunii de management al unei afaceri ;
 • Înțelegerea modalităților prin care poate fi condusă o afacere;
 • Cunoașterea aspectelor fundamentale specifice marketingului unei afaceri;
 • Cunoașterea definirii pieței în marketing, a conceptului de segmentare și a criteriilor de segmentare;
 • Descrierea, explicarea şi aplicarea conceptelor şi a tehnicilor folosite pentru previziunile financiare;
 • Definirea setului de ipoteze pentru previziunile financiare ;
 • Previziunea cererii, capacităţii de producţie/prestare servicii, a veniturilor; tehnici de estimare a veniturilor;
 • Previziunea cheltuielilor pe categorii, ținând cont de determinanții specifici ai acestora;
 • Previziunea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere şi a tabloului de fluxuri de numerar.

CINE SE POATE ÎNSCRIE ÎN CADRUL ACESTUI PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR?

În cadrul acestui program de perfecţionare se poate înscrie orice absolvent al învăţământului obligatoriu (ciclul gimnazial), indiferent de apartenenţa etnică, vârstă, religie, sex.

Înscrierile au loc la sediul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Str. J. H. Pestalozzi, nr. 16, 300115, Timişoara, pe bază de dosar care trebuie să cuprindă următoarele:

 • copii legalizate după actele de studiu (minim ciclul gimnazial);
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • certificat de căsătorie (copie xerox);
 • buletin / carte de identitate (copie xerox);
 • adeverinţă de la medicul de familie;
 • adeverinţă de la locul de muncă;
 • un dosar plic.

Persoana de contact: Delia Gligor – e-mail: delia.gligor@e-uvt.ro.